پردیس شهید باهنر همدان (خواهران)

توجه

شماره های داخلی پردیس شهید باهنر همدان

شماره تلفن های داخلی پردیس شهید باهنر همدان

1

ریاست پردیس- خانم دکتر کرمی

204

2

معاونت آموزش- خانم دکتر ترکاشوند

202

3

حراست- خانم کاوسی

211

4

واحد پژوهش- خانم دکتر شریفی

210

5

امور دانشجویی- خانم مجد

213

6

اتوماسیون غذایی-خانم پاینده

213

7

واحد فرهنگی- خانم جمشیدی

203

8

واحد آموزش- خانم رنجبران

219

9

واحد آموزش خانم دکتر عرفانی

214

10

واحد سرپرستی

207

11

کتابخانه- خانم بیاتی

212

12

امور اداری مالی - خانم بیگی

222

13

نهاد رهبری- خانم صالحی

206

14

دبیر خانه - خانم دارچینیان

215

15

انبار- آقای یزدانی

209

16

فناوری- آقای عرفانی

223

17

نگهبانی

220

18

تلفنخانه خانم حسینی

9

 


نظرات کاربران